Meny
Gravplasser
Gravminne og gravstell
Når noen dør
Søkemulighet for gravlagte
Kirkebygg
Arbeid ved kirkene
Utleiereglement
Kirkelige handlinger
Dåp
Dåp forespørsel
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap
Velg din menighet
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Kalender
09 August
11:00 Gudstjeneste i Herefoss Kyrkje
19:00 Gudstjeneste i Vegusdal Kyrkje
16 August
11:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
20 August
11:00 Institusjonsandakt, Birkenes Sykehjem
22 August
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Herefoss Kyrkje
23 August
11:00 Gudstjeneste, Vegusdal Kyrkje
30 August
11:00 Familiegudstjeneste i Birkenes Kirke
06 September
11:00 Gudstjeneste, Herefoss kyrkje
13 September
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
18 September
20:30 Ungdomsgudstjeneste, Engesland bedehus
19 September
13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Birkenes kirke
20 September
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke

  Utskriftsvennlig side

Hva skjer etter et dødsfall?
Det vanligste når en opplever at noen i familien dør, er at en av de etterlatte tar kontakt med et gravferdsbyrå for å få hjelp til det praktiske rundt hva som skal skje videre. Gravferdsloven §9 oppgir rekkefølgen i forhold til rett for å sørge for gravferd.
Gravferdsbyråene er pliktige å oppgi priser for sine tjenester. Mange har prislister liggende på sine hjemmesider, eller en kan kontakte et byrå og få prislisten tilsendt dersom en ønsker å vurdere ulike byråer. Byråene i nærområdet har ofte annonser i lokalavis og/eller menighetsblad. Gravferdsbyråene har god kunnskap om hva som er mulig og lovlig på gravplassene i sitt nærområde. Hvis en vil forberede seg litt til møtet med gravferdsbyrået, kan en lese litt i lovverket rundt gravplassforvaltningen. Da er det lettere å vite hva som er mulig, og hva en vil spørre om.

Lover og regler
Det er tre nivåer i lovgivning og regelverk rundt gravplassforvaltning. Øverst står Gravferdsloven, deretter kommer Gravferdsforskriften og i tillegg finnes lokale kirkegårdsvedtekter som gjelder i hver kommune. Til sammen regulerer disse ganske detaljert hva som er mulig på gravplassen.

Seremoni
Gravferdsbyrået pleier hente den døde og legge kroppen i kiste. Det er ikke påkrevd å ha seremoni i forbindelse med gravlegging, men de fleste ønsker dette. Når avdøde skal kremeres, kalles dette bisettelse. Da fraktes kista til et krematorium etter seremonien har vært, og aska legges i ei urne. Aska kan spres etter gjeldende regler, eller graves ned på gravplass innen et halvt år etter kremasjonen. Det er sjelden noe seremonielt over urnenedsettelsen. De fleste i Birkenes har gravferd fra ei av kirkene i kommunen, hvor kista bæres ut og senkes i grava på slutten av seremonien. Det er også mulig å ha gravferd fra andre lokaler. Kommunen stiller kantina på Kommunehuset til rådighet ved ønske om livssynsnøytralt lokale.

Den Norske Kirkes roller: Seremoni og gravplassforvalter
En gravferd består vanligvis av to hoveddeler: Seremoni og selve gravleggingen.

Gravlegging: Den Norske Kirke forvalter gravplassene på vegne av samfunnet. Kommunene har det økonomiske ansvaret, og overfører penger til det kirkelige fellesrådet, som har ansvaret for den daglige driften. I noen kommuner velger kommunen og kirkelig fellesråd at kommunen gjør oppgaver i stedet for å overføre penger, men i Birkenes har kirkelig fellesråd v/kirkevergen alt ansvaret for gravplassene. Kirketjenerne gjør det meste av det praktiske arbeidet på selve gravplassene. Siden kommunen finansierer gravplassene, har alle kommunens innbyggere rett til å gravlegges på en av gravplassene i kommunen, uten at gravleggingen koster noe.

Dersom en som skal gravlegges, ikke er bosatt i kommunen, tar normalt kirkelig fellesråd en avgift for arbeidet med åpning og lukking av grav (kiste – 2000kr, urne – 1000kr).

Seremoni: Seremoni er frivillig. Det vanligste i Birkenes er å ha gravferdsseremoni med sokneprest i ei av kirkene. Da benyttes Den Norske Kirkes ordning for gravferdsseremoni, og prest og organist har ansvar for innholdet. Innholdet finner du mer om på Den Norske Kirkes hjemmesider. Seremonien utarbeides i samarbeid med pårørende. Når den som skal gravlegges var bosatt i Birkenes og medlem av Den Norske Kirke, regnes gravferdsseremonien som en del av menighetens arbeid, og den gravferdsansvarlige betaler ikke noe for seremonien.

Dersom avdøde ikke var medlem, eller bosatt utenfor kommunen, tar kirkelig fellesråd en avgift for leie av kirke med kirketjener på 2000kr. Leie av organist koster 1000kr. I tillegg kan presten ta betalt for tjenesten (kr.3700 per 20.juni 2020).

Andre kristne kirkesamfunn kan leie en av kirkene for å ha gravferdsseremoni, da tas samme leieavgift for kirke og eventuelt organist. Det avklares med kirkevergen om regning skal sendes pårørende eller kirkesamfunn. All bruk av kirkelige bygg må være i tråd med Kirkemøtets fastsatte regler for bruk av kirker, §1: «Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse.»

Hva slags grav?
Det er litt forskjellig fra kommune til kommune hvilke tilbud som finnes på gravplassene når det gjelder ulike former for gravlegging og minnesmerker. I Birkenes er det mest vanlige å bruke kistegrav på alle gravplassene. Ved Birkenes kirke er det også eget område for urnegraver, egne rekker for barnegraver, og det er en anonym minnelund. På en minnelund er det ikke gravminne knyttet til den enkelte grav. Se nærmere om dette i Gravferdsforskriften §15.

Hvem er ansvarlig for grava som er brukt?
Den som er ansvarlig for gravferden, har rett til å være fester for grava videre (Gravferdsloven §9). Festeren er kontaktperson og ansvarlig i forhold til grava. Mer om dette, gravminne og gravstell, finner du her: «Gravminne og gravstell».
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Besøksadresse:
Birkenes kirkekontor
Nordåsveien 2
4760 Birkeland
Tlf: 37281550 

Åpningstider (juni-august):
Mandag-Tirsdag-Torsdag
Kl.10.00-14.00

Post- og fakturaadresser: 
Birkenes kyrkjelege fellesråd (bygg og kirkegård)
Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no
 
Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 1003, 4794 Lillesand
eller e-post Fakturamottak.Birkenes@struktur1.no

Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn (menighetsarbeid)
Post/fakturaadresse: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no

Facebooksider:

Birkenes menighet, Den norske kirke
Herefoss kirke
Vegusdal menighet pleier informere om gudstjenester m.m. i facebookgruppa "Engesland og Vegusdal".

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Kirken i Birkenes, Herefoss og Vegusdal. Powered by KWeb fra kirkedata.no