DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 25 februar
Birkeland Bedehus
onsdag 28 februar
fredag 1 mars
Engesland bedehus
lørdag 2 mars
søndag 3 mars
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
onsdag 6 mars
søndag 10 mars
Herefoss kirke
onsdag 13 mars
søndag 17 mars
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
onsdag 20 mars

Nyheter

Gravplassvedtekter revidert

Fra 01.01.2023 vil nye gravplassvedtekter tre i kraft og erstatte de nåværende kirkegårdsvedtektene fra 2013. Noe av endringene handler mest om tilpassing til endringer som er kommet i annet lovverk, men det er også noen endringer som er foretatt lokalt.

Her er de mest merkbare endringene i forhold til festeavgift og festeperioder (se de nye vedtektene for definisjoner av fester, festetid, fri grav, fredningstid m.m.):

Maks 70 års festetid etter siste gravlegging
En kan feste en grav maksimalt 70 år etter sist den ble brukt til gravlegging. Dette er i gjeldende vedtekter 60 år. Hvis en ønsker å feste en grav lenger enn 70 år etter den sist ble brukt, må en sende skriftlig søknad med begrunnelse for ønsket til Birkenes kirkelige fellesråd. Hvis en undrer seg over en del eldre gravminner som er på kirkegårdene, kan bakgrunnen for at de får stå, være at de vurderes for vern av diverse årsaker (verneplan er under utarbeidelse).

Endret standard festetid
Festere får nå tilsendt festefaktura for 10-årsperioder. Når et nytt gravsted tas i bruk, altså en bruker en grav, men ønsker å reservere graven ved siden av, sendes det festefaktura for 20 år for den reserverte graven. Dette endres til 5-årsperioder som standard for alle festeavtaler. Hovedårsakene er fleksibilitet og lettere oppfølging av at festeregisteret holdes oppdatert.

Endringer i festeavgift ved gjenbruk av grav
Når en ny grav tas i bruk er den normalt en fri grav, og ikke belastet med festeavgift i fredningstida (se unntak under). Etter fredningstida er gått ut, vil fester måtte betale festeavgift for den i all fremtid, uavhengig av om den brukes om igjen eller ikke. Brukes den om igjen, utløser ikke det ny "gratisperiode" i fredningstida. Dette er i tråd med nasjonalt lovverk.

Dette endres i de reviderte vedtektene. Fra 1.januar 2023 vil det gis fri grav, "gratisperiode", uavhengig av om det tas i bruk en ny eller festet grav. Dette vil ikke gis tilbakevirkende kraft, og allerede innbetalte festeavgifter vil ikke betales tilbake. Men hvis det for eksempel er 3 år igjen av festetida når en festet grav brukes til ny gravlegging, vil disse årene flyttes, slik at de legges til når frigravperioden går ut.

Et eksempel: En grav er tatt i bruk i 1991. Fester får faktura i 2010, når fredningstida går ut, og betaler denne. Graven er da festet i 10 år, til og med 2019. Men så skjer et nytt dødsfall, og graven gjenbrukes i 2015. Dette vil da utløse ny frigravperiode 2015-2034. Det var da 5 år igjen av den festetida som var betalt for. Disse legges til, slik at neste gang fester får festefaktura for denne graven, vil være i 2039.

Bruk av grav når avdøde ikke var bosatt i Birkenes kommune
Når en som ikke var bosatt i Birkenes kommune da avdøde døde, ønskes gravlagt i Birkenes kommune, vil graven som benyttes være belagt med festeavgift hele tida. Hvis en ny grav tas i bruk, vil fester få tilsendt festeavgift fra den tas i bruk. Hvis en festet grav tas i bruk, vil festeperioden løpe som normalt, og festeavgift sendes ut ved neste festeforfall for graven. Her er det unntak hvis den avdøde på grunn av sykdom eller alderdom av praktiske årsaker måtte bo i en annen kommune mot slutten av livet.

Oppsetting av gravminne
I gjeldende vedtekter kan ikke gravminne settes opp før 6 måneder etter gravlegging. Dette er tatt bort i de nye gravplassvedtektene. Festere gjøres likevel oppmerksomme på at de er selv ansvarlig for at gravminnene er sikre og holdes ved like, ikke tipper og blir skjeve. Så der gravminnene kommer på eller svært nærme jord som nylig er gravd i, kan det være lurt å vente ei stund med å sette opp gravminne, for å slippe mye opprettingsarbeid.

Plantefeltet
Her er størrelsen justert etter dagens praksis. Festere gjøres spesielt oppmerksomme på at alle dekorgjenstander, som vaser og lykter, må settes innenfor plantefeltets grenser. Settes de utenfor, er de til hinder for vedlikeholdet av kirkegården, og kan lett ødelegges (uten at kirkegårdsforvaltningen er ansvarlig for å erstatte det som eventuelt blir ødelagt). Det skal heller ikke plantes trær eller busker ved gravminnene. Det som plantes i plantefeltet, skal ikke kunne vokse seg høyere enn gravminnet.

Her finner du gravplassvedtektene som vil gjelde fra 01.01.2023.

Her finner du kirkegårdsvedtektene fra 2013.

De lokale vedtektene bygger på sentralt lovverk, de mest sentrale her er:

Gravplassloven.

Gravplassforskriften.

Publisert av: Helene Horverak den 28-07-2022
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: