DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal

Nyheter

Ledig stilling som organist/menighetsmusiker

Stilling som organist/ menighetsmusiker i 60% stilling er ledig fra 1.september. Utlysningen ligger her. Søknadsfristen er 29.august.

Her er stillingsbeskrivelsen:

Stillingsbeskrivelse menighetsmusiker i Birkenes kirkelige fellesrådsområde

Vedtatt av Birkenes kirkelige fellesråd 24.09.2020.

 

Formål med stillingen:

Menighetsmusikeren er viktig i arbeidet for å nå menighetenes hovedmål for kirkemusikalsk arbeid:

-          Invitere til refleksjon rundt kristen tro.

-          Styrke båndene mellom innbyggerne og kirken.

-          Inspirere til deltagelse i sang- og musikkarbeid i menighetene.

 

Dette innebærer å

-              forvalte og levendegjøre tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier.

-              tilstrebe bredde og kvalitet.

-              berike gudstjenester og kirkelige handlinger med musikk og sang.

-              samarbeide med og bygge bro til øvrig musikk- og kulturliv.

 

Organisasjonsmessig plassering:

Menighetsmusikeren har kirkevergen som nærmeste overordnede.

For oppgaver knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger er soknepresten menighetsmusikerens nærmeste overordnede.

Menighetsmusikeren har et selvstendig ansvar for den faglige utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen.

 

Hovedoppgaver – ansvar:

1. Menighetsmusikerens hovedarbeid er knyttet til planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger. I tillegg til å spille orgel (eller annet egnet instrument) på arrangementet, omfatter dette arbeid med forsangere (oppmuntring til menighetssang), og samarbeid med solister, kor og musikere inn mot den enkelte gudstjeneste eller kirkelige handling der det er aktuelt. Menighetsmusikeren er sentral i arbeid med musikalske temagudstjenester (blues, country, gospel, kristenrock o.l.). og arbeid med band og ungdom inn i gudstjenestearbeidet. Arbeidet omfatter også utarbeidelse av powerpointer eller lignende for liturgiinnhold når det brukes i dette arbeidet.

 

2. Menighetsmusikeren gjør tjeneste ved ca. halvparten av alle gudstjenester fastsatt i gudstjenestelista for menighetene i fellesrådsområdet, og ved ca. halvparten av alle vielser og lignende seremonier som forrettes i/på soknenes eiendommer etter Den norske kirkes ordninger. Når gudstjenestene foregår utenfor soknenes eiendommer tjenestegjør også menighetsmusikeren normalt sett på disse (f.eks. grendehus, menighetshus, bedehus, museer eller andre egnede steder). Organisten tjenestegjør ved den andre halvparten av gudstjenestene og vielsene. De to musikerne vikarierer normalt for hverandre ved ferieavvikling (primært gudstjenester, vielser, gravferder og institusjonsandakter).

 

3. Menighetsmusikeren har ansvar for lyd-, lys- og bildeutstyr i fellesrådets/menighetenes eie. Dette innebærer å føre oversikter over hva som finnes på de ulike stedene, følge opp reparasjoner og oppdateringer, og undersøkelser/rådgivning ved innkjøp av nytt utstyr. Det innebærer også et ansvar for opplæring og oppfølging av ansatte, frivillige og andre aktører som bruker dette utstyret.

 

4. Øvrig innhold i stillingen fastsettes i samarbeid mellom den ansatte og dennes nærmeste overordnede (kirkevergen). Dette innebærer for eksempel:

- Korarbeid for barn/unge (administrativt og musikalsk i samarbeid med frivillige).

- Arrangere og medvirke på konserter og samlinger menighetsrådene står som arrangør for, samt tilrettelegge og administrere konserter der aktører leier soknenes bygg for konserter/samlinger med musikalsk fokus. Det er ønskelig med bredde i stil, uttrykk og instrumentbruk.

 

6. Menighetsmusikeren kan være rådgiver for menighetsrådene i kirkemusikalske spørsmål og arbeid med kirkemusikalsk plan.

 

7. Menighetsmusikeren har ansvar for at de formelle sidene ved tjenesten som utføres er ivaretatt. Dette innebærer at opphavsrettigheter og tillatelser ved bruk og publisering av materiale er ivaretatt, samt rapportering til rette instanser når det er aktuelt, for eksempel TONO.

 

Andre forhold:

  1. Menighetsmusikeren har hovedarbeidssted på kirkekontoret.
  2. Øving og forberedelser foregår normalt nærmest mulig hovedarbeidsstedet.
  3. Menighetsmusikeren deltar på stabsmøter.
  4. Menighetsmusikeren bruker de administrative verktøy som er aktuelle for utførelsen av jobben.
  5. Menighetsmusikeren har taushetsplikt etter gjeldende regler.
  6. Ved uenighet mellom arbeidsgiver og sokneprest vedrørende menighetsmusikerens ansvar og oppgaver av gudstjenestelig og liturgisk karakter, avgjøres saken av biskopen etter at partene har hatt anledning til å uttale seg.

 

Kriterier for jobboppfyllelse:

- at det er kvalitet og bredde i det kirkemusikalske arbeidet i menigheten.

- at det er et godt samarbeid med øvrig kultur- og musikkliv.

- at musikken ved gudstjenester og kirkelige handlinger oppleves som en berikelse.

Publisert av: Helene Horverak den 21-06-2022
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: