Birkenes kirkelige fellesråd

Fellesrådet


REGLER FOR UTLEIE AV KIRKENE OG KAPELLET

I BIRKENES KOMMUNE

Reglene er vedtatt av Birkenes kirkelige fellesråd 24. september 2003.

Godkjent av Agder bispedømmeråd 12. mars 2004. Satsene justert 01.01.2010.

 

 

1.                 GENERELT

All utleie/utlån av kirkene foregår i tråd med ”Regelverk for bruk av kirker”, vedtatt av Kirkemøtet i 1991 med hjemmel i kongelig resolusjon av 25. oktober 1991.

 

1.1.           Om utleie

1.1.1       Utlån/leie av kirkene i Birkenes prestegjeld til arrangementer som ikke er 

           en del av menighetens arbeid kan kun skje etter godkjenning av  

           vedkommende menighetsråd/sokneråd. Søknad om leie må inneholde 

           beskrivelse av arrangementet, inkludert tekster og musikk som skal fremføres, samt 

           plan for oppsetting av teknisk utstyr.

1.1.2       Utleie kan kun skje når kirketjener eller kirketjeners stedfortreder er til stede under arrangementet.

1.1.3       Når menighetsrådet har godkjent utleie av kirken, sørger kirkevergen eller den kirkevergen bemyndiger for at kontrakt om utleie blir undertegnet, regninger sendt etc.

1.1.4       Eventuelle avslag på søknad om utleie kan påklages til biskopen jf. regler for bruk av kirken §8.

 

1.2.           Leietakers plikter

1.2.1       Leietaker må rette seg etter de anvisninger som blir gitt av menighetsrådet

           og kirkevergen ved inngåelse av kontrakt om utleie. Dette gjelder pynting, 

           bruk av levende lys, oppsett av teknisk utstyr og andre forhold som kan ha

           med bevaring av kirkens rom å gjøre.

1.2.2       Leietaker må rette seg etter regler for brannvern.

 

  1.      UTLEIE TIL VIGSEL

2.1     Vigsler i kirkene, for medlemmer av Den norske kirke, ved andre enn menighetens 

           prester, kan kun foregå etter sokneprestens samtykke.

 

2.2     Vigsler der en eller begge bor i eller har vært bosatt (folkeregisterført) i  

           kommunen og er medlemmer av Den norske kirke, betraktes som del av  

           menighetens arbeid og det kreves ikke noen form for avgift. Dette

           inkluderer tjenester fra menighetens kirketjener, klokker (klokker ikke inkludert i

           Herefoss og Vegusdal), samt organist og prest.

 

2.3     Vigsler der verken brud eller brudgom bor i kommunen eller har vært bosatt  

          (folkeregisterført) i kommunen, eller der ingen av dem er medlemmer av 

           Den norske ikke, medfører avgift etter følgende satser:

           

            Grunnleie                                                              kr. 1 500

            (inkluderer oppvarming, renhold

            og tjenester utført av kirketjener)

          

           Tillegg bruk av organist ansatt i menigheten              kr. 1 000

            Tillegg bruk av klokker ansatt i menigheten              kr.    500

 

           Tillegg når prestegjeldes prester benyttes                 kr. 2 300

      (innkreves av bispedømmekontoret)

 

           Leiesummen innkreves av kirkevergen.

 

 

 

3.        UTLEIE TIL KONSERT m.m.

3.1     Ved utleie av kirken til konserter m.m. der arrangementer ikke kommer inn  
     under menighetens virksomhet, skal det betales leie etter følgende satser:

 

           Grunnleie kr 1 500

 

Det dekker strøm, renhold og tjenester utført av kirketjener.

Der arrangøren har inntekter av billettsalget betales i tillegg 10% av den inntekten som overstiger kr. 1500.

 

Ved utleie av kirken til oppbyggelige møter, som ikke er en del av menighetens virksomhet, betales kr. 500,00 for oppvarming og renhold og evt. kr. 500,00 for kirketjener.

 

Leiesummen innkreves av kirkevergen.

 

 

  1.      UTLEIE VED GRAVFERD

4.1             Personer bosatt i Birkenes kommune

4.1.1   For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Birkenes kommune da de

           døde og som var medlemmer av Den norske kirke, kreves ingen avgift for                   

           begravelsesseremonien.

 

4.2             Personer bosatt i Birkenes kommune, men ikke medlemmer av Den 

           norske kirke.

4.2.2       For personer som var bosatt (folkeregisterført) i Birkenes kommune da de døde og

           som ikke var medlemmer av Den norske kirke, og der begravelsesseremoni foregår i

           en av kirkene eller kapellet kreves følgende avgift:

        

            Grunnleie (inkl tjenester utført av kirketjener)                      kr. 1 500

            Tillegg ved bruk av organist ansatt i menigheten                 kr. 1 000

            Tillegg ved bruk av klokker ansatt i menigheten                  kr.    500

 

4.3             Personer ikke bosatt i kommunen

For personer som ikke var bosatt (folkeregisterført) i Birkenes kommune da de døde, innkreves følgende avgifter:

 

      4.3.1   Bruk av kirke eller kapell:

 

           Grunnleie (inkl tjenester utført av kirketjener)                       kr.  1 500

            Tillegg ved bruk av organist ansatt i menigheten                 kr.  1 000

            Tillegg ved bruk av klokker ansatt i menigheten                  kr.     500

 

Tillegg når prest ansatt i prestegjeldet benyttes                  kr.  2 300

                   (innkreves av bispedømmekontoret)

 

                 Leiesummen innkreves av kirkevergen.

 

5.           UNNTAK

       Reglene i punkt 2.3, 4.2.2 og 4.3.1 kan fravikes når spesielle menneskelige hensyn 

       foreligger. Eventuell dispensasjon fra reglene skal behandles av fellesrådets 

       arbeidsutvalg.

 

  1.      IKRAFTTREDELSE OG VIRKNING

Reglene med nye satser trer i kraft fra og med 01.01.2010.