Birkenes kirkelige fellesråd

Kirkelige handlinger


Ved gravferd ta kontakt med kirkevergen på telefon 37281555 eller 90974541.


Kirkegårdsvedtekter for kirkegårdene i Birkenes, Herefoss og Vegusdal

Satser for "utenbys" gravferd i Birkenes

 

Det er nå anlagt en minnelund på Birkenes kirkegård

 
Hva er en minnelund?

En minnelund er et sted for anonym gravlegging først og fremst for urner, men også med mulighet for anonym kistegravlegging. Ønske om anonym gravlegging kan komme fra den avdøde eller fra de pårørende. Med anonym grav forstås grav som ikke har en ansvarlig fester fra avdødes familie, og hvor gravens plassering bare er kjent for kirkegårdsmyndighetene.

 

Det har vært vurdert forskjellige måter for utforming av minnelund. Skulptur er vurdert, men det er kostbart og blei ikke prioritert. Våren 2010 blei det gravd opp en stor stein på jordet ved siden av kirkegården. Denne steinen var fin og egnet seg til et enkelt monument for å markere minnelunden. Steinen fikk vi gratis og den er nå kommet på plass. Kirketjener Sigmund har lagt ned et betydelig arbeid, med god hjelp av Olav Aabel, med å få steinen på plass. Anlegget er nå ferdig med beplantning og plate i bronsje montert på steinen, med teksten "Minnelund - Anlagt 2010". Minnelunden er tatt i bruk.